Onze kinderen

ZE MOETEN NOG ZOVEEL LEREN, ONZE KINDEREN
 
lopen - stap voor stap
praten - woord voor woord
schrijven - letter voor letter
delen - een en ander
kiezen - dit of dat
oversteken - links en rechts
zwemmen - wijd en sluit
fietsen - kijk uit! kijk uit!
 
GELUKKIG DAT WE ZE MOGEN HELPEN
 
Wij moeten zoveel leren
Wij leerkrachten
 
loslaten - dag aan dag
ruimte geven - meter voor meter
prijzen - pluim na pluim
schillen - appel na appel
dragen - zorg na zorg
hopen - keer op keer
vertrouwen - altijd en altijd
 
GELUKKIG DAT ZE ONS KUNNEN HELPEN.

 

Stichting "Vrienden van de Bongerd"

Beleidsplan Stichting Vrienden van de basisschool De Bongerd
periode: 2017 t/m 2020

Achtergrond
Stichting Vrienden van de Basisschool De Bongerd is opgericht in 2006 en heeft haar zetel in Nijverdal, gemeente Hellendoorn. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

RSIN / Fiscaal nummer : 819299157

Doelstelling

 • Het organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen t.b.v. van de leerlingen van de Bongerd, zoals schoolreisjes, schoolkampen, feesten, e.d.
 • Het verwerven van financiële middelen alsmede het beheren van die middelen en van de gelden ingebracht m.b.t. bedoelde evenementen en activiteiten als ook m.b.t. overblijfgelden, schoolfonds, zendingsgeld e.d.
 • Het (laten) administreren van de contante gelden en saldi op de bankrekeningen middels het openen en houden van een of meer bankrekeningen.
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Werkwijze
Het stichtingsbestuur overlegt jaarlijks met de schooldirectie over de gewenste ondersteuningsdoelen, die passend moeten zijn binnen de doelstelling van de Stichting. In samenwerking met de schooldirectie wordt een prioriteitenlijst met wensen opgesteld, met de bijbehorende begroting. De stichting probeert de wensen financieel en anderzijds mogelijk te maken. Daarnaast kan de Stichting ook zelf initiatief nemen voor het actief ondersteunen van doelgerichte schoolactiviteiten, etc., welke passend zijn voor De Bongerd en haar leerlingen.

Financiering
De Stichting is afhankelijk van financiering door een groot aantal donateurs die haar een warm hart toedragen. De stichting verkrijgt haar gelden door middel van tal van acties, zoals:

 • donaties van inwoners van het dorp Hulsen/Nijverdal, ouders van leerlingen, regionale bedrijven; 
 • het werven van gelden bij fondsen, banken en bedrijven; 
 • het houden van activiteiten georganiseerd door leerlingen en leerkrachten van de basisschool waarbij geld wordt bijeengebracht.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Dagelijks bestuur Stichting Vrienden van de Basisschool de Bongerd

André van Brummen, voorzitter MR
Henk Wessels, directeur de Bongerd
Wendy Haselhorst, penningmeester OR

 

Beloningsbeleid
Conform artikel 4 lid 5 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Verslag van activiteiten
In de afgelopen jaren hebben we o.a. aan de volgende activiteiten deelgenomen :

 • Inzameling gelden voor voedselpakketten voedselbank
 • Sponsorloop
 • Realiseren pannakooi op schoolplein
 • Pleinfeest/Fancy fair avond voor Stichting UP4s (Oeganda)

NB : Vanaf het schooljaar 2017-2018 willen we ouders vragen om de Stichting te sponsoren met een structurele bijdrage. Deze bijdrage willen we aanwenden om onder meer de ICT-ontwikkelingen op onze school op peil te houden ( vervangen van digiborden en chromebooks). Ook zijn er wensen m.b.t. de inrichting van het schoolplein.

 

Financiële verantwoording schooljaar 2015-2016

De inkomsten van de Stichting Vrienden van de Bongerd zijn verkregen door :


Zendingsgeld van leerlingen/ouders   € 1532,84 
Actie Jantje Beton (deel van de opbrengst is voor de school) € 441,00
Opbrengst Pleinfeest/Fancy fair met ouders en kinderen 

€ 741,19

Opbrengst Sponsorloop € 3528,45 

Subtotaal 

€ 6243,48

De uitgaven bestaan uit :

Schoenendoosactie  € 128,95
Stichting Doe een wens € 200,00
Kika  € 500,00
SOS kinderdorpen € 300,00 
Kosten pleinfeest  € 743,45
Pannakooi kosten € 615,
Gift Stichting UP4s (Oeganda) € 2000
Muziekbox € 541,40
Zwemfeestje groep 8 After Cito € 199,80
Bijdrage schoolkamp/ schoolreizen € 800,00
Subtotaal  € 6029,00

Batig saldo 31 juli 2016 € 214,48

----------------------------------------------------------------------------

 

Financiële verantwoording schooljaar 2016-2017

 

 De inkomsten van de Stichting Vrienden van de Bongerd zijn verkregen door:

 

Zendingsgeld van leerlingen / ouders                                                  1087.70
Actie Jantje Beton, schooldeel                                                                 306,--Vrienden van donaties                                                                              730,--

 

Subtotaal:                                                                                               2123,70

 

De uitgaven bestaan uit:

 

Schoenendoosactie                                  120,--
Reis Julia Scharphof Zambia                    650,--
Stichting CHOE Oekraïne                         100,--
Zwemfeest after CITO                              194,25
Jantje Beton Schoolkamp                         306,--        

 

Subtotaal                                                  1370,25

 

 

Restant 31-07-2017                     742,96
Restant 31-07-2016                      214,48

Meenemen  2017-2018               957,44