Notulen van de MR


 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 23 september 2014 zijn hier te lezen.
   
 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 4 november 2014 zijn hier te lezen.
   
 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 13 januari 2015 zijn hier te lezen. 

 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 17 maart 2015 zijn hier te lezen. 

 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 21 april 2015 zijn hier te lezen.

 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 19 mei 2015  zijn hier te lezen.
   
 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 19 september 2015  zijn hier te lezen.
   
 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 3 december 2015  zijn hier te lezen.
   
 • De notulen van de afgelopen MR vergadering op 12 april 2016  zijn hier te lezen.

 

De MR

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?

Basisschool de Bongerd heeft, zoals iedere school, een medezeggenschapsraad (MR).

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR.

Als het over beleid m.b.t. onderwijskundige en personele zaken gaat, heeft de MR een belangrijke stem.

Binnen de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de schooldirectie de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen zijn mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De MR heeft adviesrecht als het gaat om o.a. de schooltijden, het vakantierooster, beleid m.b.t. het onderhoud van de school en deelname aan een onderwijskundig project. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals o.a. het schoolplan, formatieplan, verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school en wijzing van het schoolreglement.  

Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en kunnen ouders met vragen of opmerkingen, deze aan de orde laten stellen.

 

Met welke vragen/ opmerkingen kunt u terecht bij de MR?

Met vragen/ opmerkingen over het schoolbeleid kunt u terecht bij de MR. U kunt uw vraag/ opmerking voorleggen aan de MR. Deze zal als ingekomen stuk behandeld worden (en dus door alle MR-leden gelezen worden). Het is prettig als u, als ouder, daarbij aangeeft wat u verwacht van de MR (wilt u bijvoorbeeld een uitspraak van de MR over een kwestie, wilt u een advies van de MR of wilt u dat de MR er enkel van op de hoogte is en hoeft de MR er verder geen acties op te ondernemen).

De MR houdt zich niet bezig met persoonlijke vragen die betrekking hebben op uw kind.

Wanneer u een vraag/ opmerking heeft over uw kind, bespreekt u dit met de leerkracht van uw kind. Mocht u er samen met de desbetreffende leerkracht niet uitkomen, kan een vervolgstap zijn om uw vraag/ opmerking aan de schooldirectie voor te leggen.

De MR is geen klachtencommissie.

Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u graag binnen de MR zou willen (laten) bespreken, stuur dan een email naar mr@bongerdpcoh.nl of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein.

 

Wie maken er deel uit van de MR?

Voorzitter:                     André van Brummen 

Oudergeleding:            Judith Kampman
                                        Remko Soer

Personeelsgeleding:   Gea Berentschot
                                        Arno de Boer
                                        Regine Lammers

Adviserend lid:            Henk Wessels

Afvaardiging GMR:     Ans de Gooijer

 

De zittingsduur van een MR-lid bedraagt vier jaar; na vier jaar is herverkiezing mogelijk.

 

Vergaderdata schooljaar 2017-2018:

Nog niet bekend.

De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat ouders van harte welkom zijn om een vergadering bij te wonen. Wanneer u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, willen we u vragen om dit vooraf kenbaar te maken bij één van de MR-leden.

 

Notulen:

De notulen van iedere vergadering zullen, nadat deze definitief zijn vastgesteld, op de website geplaatst worden zodat deze voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar zijn.