Jaarverslag

Het jaarverslag van de MR is hier te lezen.

De MR

De MR

Doel van de Medezeggenschapsraad (MR).

Het doel van de MR om de belangen te behartigen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De MR streeft daarin zoveel mogelijk naar duidelijkheid, eerlijkheid en evenwichtige keuzes.

Voor iedere school in Nederland is het verplicht een MR in te stellen. Dit is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en om instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. In geval van instemming betekent het dat de directie en de MR het met elkaar eens moeten worden.

De directie heeft de MR nodig voor een aantal onderwerpen, zoals het schoolplan, het formatieplan, het schoolbudget en voor regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij ook klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders en medewerkers met vragen en opmerkingen.

De MR overlegt een aantal keer per jaar met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van de lesmethode, vaststelling van de groepsindeling,  het gebruik van ICT middelen, veiligheid op school en de manier waarop de school ouders mee wil laten helpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Samenstelling van de MR van De Bongerd

De MR bestaat uit afgevaardigden van het personeel en van de ouders, met de directeur als adviserend lid. Overige leden van het managementteam maken geen deel uit van de MR, maar kunnen op verzoek van de MR wel deelnemen aan vergaderingen, bijvoorbeeld om extra informatie te geven. In het afgelopen schooljaar heeft de MR van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. De MR bestaat uit 3 personeel- en 3 oudervertegenwoordigers

Naam

Rol

Afgevaardigde namens

Regine Lammers

Lid

Personeel, leerkracht

Gea Berenschot

Lid

Personeel, leerkracht

Hans Paalman

Lid

Personeel, leerkracht

Judith Kampman

Lid

Ouders, moeder van Sophie (groep 2)

Remko Soer

Lid

Ouders, vader van Bram (groep 6), Marlies (groep 5) en Rob (groep 3)

Andre van Brummen

Voorzitter

Ouders, vader van Fedor (groep 5)

 

 

 

Henk Wessels

Adviserend lid

Directie van De Bongerd

 

Namens De Bongerd is Ans de Gooijer, personeelslid en IB-er, afgevaardigde in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Ieder Kind Telt; Ans is geen lid van de MR

Met welke vragen/ opmerkingen kunt u terecht bij de MR?

Met vragen/ opmerkingen over het schoolbeleid kunt u terecht bij de MR. U kunt uw vraag/ opmerking voorleggen aan de MR. Deze zal als ingekomen stuk behandeld worden in de eerstvolgende bijeenkomst (en dus door alle MR-leden gelezen worden). Het is prettig als u, als ouder, daarbij aangeeft wat u verwacht van de MR (wilt u bijvoorbeeld een uitspraak van de MR over een kwestie, wilt u een advies van de MR of wilt u dat de MR er enkel van op de hoogte is en hoeft de MR er verder geen acties op te ondernemen).

De MR houdt zich niet bezig met persoonlijke vragen die betrekking hebben op uw kind.

Wanneer u een vraag/ opmerking heeft over uw kind, bespreekt u dit met de leerkracht van uw kind. Mocht u er samen met de desbetreffende leerkracht niet uitkomen, kan een vervolgstap zijn om uw vraag/ opmerking aan de schooldirectie voor te leggen.

De MR is geen klachtencommissie.

De MR kan en zal ook zelf onderwerpen ter bespreking inbrengen. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken zouden moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR is bereikbaar via mr@bongerd-ikt.nl of telefonisch via de voorzitter: Andre van Brummen, 06-13559626

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

Woensdag 19 september 2018

Woensdag 21 november 2018

Woensdag 30 januari 2019

Dinsdag 10 april 2019

Woensdag 12 juni 2019

Dinsdag 2 juli 2019 (na kort overleg gezamenlijke jaarafsluiting OR

De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat ouders van harte welkom zijn om een vergadering bij te wonen. Wanneer u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, willen we u vragen om dit vooraf kenbaar te maken bij één van de MR-leden. 

Notulen:

In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR besloten de notulen niet meer na elke vergadering te publiceren, maar eenmaal per jaar verantwoording af te leggen over haar activityeiten door middel van een jaarverslag. Het jaarverslag over het schooljaar 2018-2019 zal kort voor de zomervakantie worden gepresenteerd.